Přeskočit na obsah


Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování produktů prostřednictvím webových stránek https://luciezichova.cz/.

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě.
Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
III. OBJEDNÁVKAA UZAVŘENÍ SMLOUVY
IV. CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY
V. DODACÍ PODMÍNKY
VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ
DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET,
AUTORSKÁ PRÁVA
VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE
X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky https://luciezichova.cz/
 2. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické podobě). Mohou to být e-booky (elektronické knihy), videa (zpravidla záznamy webinářů a videa, která jsou součástí on-line kurzů), emailové kurzy. V textu používáme pojem PRODUKT.
 3. Služby: Jedná se o služby terapie a terapeutické procházky.
 4. Poskytovatel:
  Je právnická osoba, která prodává Produkty nebo Služby nabízené na Webu. Poskytovatel je:
  Mgr. Lucie Zichová
  IČ: 060281265
  DIČ: CZ8352073235
  Sídlo: Smrková 964/14, 31200 Plzeň
  S místem podnikání: sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
  Zapsaný v živnostenském rejstříku
  Kontaktní telefon: 739 825 863
  Adresa pro doručování elektronické pošty: info@luciezichova.cz Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
  Používáme pojem Poskytovatel, protože uzavíráme smlouvu o poskytnutí poskytnutí digitálního obsahu a zákon nás označuje jako „poskytovatele“.
 5. Kupující: Jako kupujícího označujeme osobu, které na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu poskytneme Digitální obsah nebo smlouvy o poskytnutí služby poskytneme Službu. Zákon tuto osobu označuje jako „uživatele“. Pro lepší pochopení a zjednodušení ovšem v textu VOP i tuto osobu označujeme jako „Kupující“. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Kupující.

 1. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.
 2. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.
 3. Smlouva o poskytování služby: Tato smlouva se používá pro objednávky služby prostřednictvím rezervačního systému.
 4. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo Smlouva o poskytnutí služby. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým
  formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.
 5. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).
 7. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.
 8. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

 1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu nebo Služby jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů a Služeb se Vám zobrazí podrobný popis. U emailových kurzů je rovněž uvedeno, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji
  pozornost a v případě nejasností nás kontaktujte ještě před objednáním Produktu.
 2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 5 VOP.
 3. Cena Produktů a Služeb je vždy uvedená v jejich popisu, a je to cena konečná. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty a Služby.
 4. Produkty lze hradit pouze klasickým bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány. Služby se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti skončení konzultace. První termín konzultace se vždy hradí bankovním převodem.
 5. Digitální obsah je dodán ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Tedy u e-booků do 3 dnů od zaplacení kupní ceny. U emailových kurzů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení kupní ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzu. Služba se uskuteční v termínu dle rezervačního kalendáře buď osobně v provozovně v Plzni nebo online. Odkaz na online konzultaci obdržíte maximálně 24 hodin před rezervovaným termínem.
 6. Pro odstoupení od smlouvy nás kontaktujte ne info@luciezichova.cz nebo zrušte termín Služby v rezervačním kalendáři.
 1. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu během 14 dní od uzavření této smlouvy u e-booku a ve lhůtě 7 nebo 14 dní od zahájení on-line kurzu. Od Smlouvy o poskytování Služby může Spotřebitel odstoupit kdykoliv, maximálně 24 hodin před rezervovaným termínem.
 2. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění.
  Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.
 3. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: jsou uvedeny v čl VI. VOP.
 4. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na emailu info@luciezichova.cz Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 5. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, mail: adr@coi.cz.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním
  objednávkového formuláře. Objednání prvního termínu poskytnutí Služby probíhá pouze přes Web, další termíny se domlouvají na konci prvního sezení nebo na základě rezervačního kalendáře. Věnujte prosím popisu Produktů a Služeb svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.
 2. Prezentace Produktů a Služeb uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. V objednávkovém formuláři jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu nebo Služby (kliknutím na vybranou položku, například konkrétní online program a uvedením počtu/množství objednávaného Produktu, případně i varianty Produktu, je-li jich nabízeno více), e-mail (na něj Vám zašleme potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, a vyberete způsob úhrady, je-li nabízena možnost. U Služby terapie vyžadujeme i telefonní číslo z důvodu pružnějšího domlouvání dalších termínů. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena. Smlouva o poskytnutí Služby okamžikem zaplacení ceny uvedené v objednávce.
 4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura.
 5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
 6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 7. Objednávat Produkty a Služby na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít dočasné výpadku v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Produktů a Služeb: Cena je uvedena přímo u každého Produktu a Služby v jeho popisu na Webu. Cena uvedená a webu je konečná. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. U Digitálních obsahu žádné dopravné není. Máte-li slevový kód, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (teda ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).
 1. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu a Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.
 2. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat nebo uskutečnit Službu až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 3. Možnosti úhrady kupní ceny:
  ● Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.
  ● Prostřednictvím platební brány GoPay, kdy je platba uskutečněna okamžitou platbou debetní kartou. Týká se pouze Digitálního obsahu.
  ● V hotovosti, pokud je tak domluveno. Týká se pouze služby.
 4. Splatnost kupní ceny: Kupní cena je splatná do 14 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu či Služby uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Možnosti dodání: Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
Při koupi emailového kurzu vám budou pravidelně chodit emaily s odkazy na jednotlivé lekce. V případě, že je pro všechny přihlášené emailový kurz zahájen ve stejný den, obdržíte první email v den zahájení kurzu a následně každý další den, až do jeho skončení. V případě, že zakoupíte kurz kdykoli po dni zahájení kurzu, obdržíte první email 3 dny od uhrazení ceny.
Dodací lhůta: E-book a emailový kurz bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou emailové kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto emailových kurzů bude první email odeslán zpravidla až v den zahájení emailového kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena řádně uhrazena).
Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.
Podmínky poskytování Služby: Služba bude uskutečněna v termínu dle rezervačního kalendáře a následně dle osobní domluvy nebo rezervačního kalendáře, podle toho, jakou variantu zvolíte. Smlouva o poskytnutí Služby je platná po celou dobu trvání poskytování služby, která může být poskytnuta jednorázově nebo opakovaně.


VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO
OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚCČET, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Pokud jste si zakoupili e-book nebo se přihlásili k emailového nebo online kurzu, pak tento digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Je zakázáno ho jakýmkoliv způsobem distribuovat dále. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 2. Digitální obsah Vám poskytujeme na dobu existence Prodávajícího, přičemž se zavazujeme, že i kdyby došlo k zániku Prodávajícího (výmazu společnosti z obchodního rejstříku), budete mít Digitální obsah přístupný nejméně 2 roky od uzavření Smlouvy. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny.
  Tedy vždy přístup k nejaktuálnější verzi daného on-line kurzu. U e-booku Vám zašleme
  jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. E-book je poskytován jako jednorázové plnění.
 3. Produkty jsou vytvořeny a Služby poskytovány s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení. Zaleží na vás, jak je v praxi použijete a jak velké úsilí jim budete věnovat. Nemůžeme odpovídat za výsledky, kterých dosáhnete ani jaké konkrétní kroky uděláte. Upozorňujeme, že úspěšnost záleží na mnoha dalších faktorech a nemůžeme zaručit úspěch.
 4. Autorská práva: Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis(nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1 Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů –
dodání Digitálního obsahu nebo SLužby:
1.1. E-booky: Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.
1.2. Emailové kurzy: Jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ze zákona odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.
1.3. Služby: Jako Spotřebitel můžete odstoupit od Smlouvy o poskytování služby kdykoliv od uhrazení Služby, maximálně však 24 hodin před rezervovaným termínem. V případě opakovaného poskytování Služby je Smlouva platná po celou dobu poskytování Služby a můžete od ní odstoupit kdokoliv v průběhu poskytování Služby, maximálně 24 hodin před rezervovaným termínem. Pokud odstoupíte později, bude tento termín považován za poslední. Pokud jste již uhradili platbu, tato platba se stává storno poplatkem a nevrací se. Pokud jste platbu neuhradili, jste povinni uhradit storno poplatek v plné výši smluvní ceny.

 1. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:
  2.1. Produkty: Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 (resp. případně 7denní lhůtě uvedené v odst. 1.2. tohoto článku) odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů). K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
  2.2. Služby: Odstoupit od smlouvy můžete prostřednictvím zrušení termínu v rezervačním kalendáři, telefonicky nebo emailem.
 2. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkty nebo Služby. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.
  V případě poskytování Služeb, pokud odstoupíte od Smlouvy déle než 24 hodin před rezervovaným termínem, peníze za tento termín se již nevrací nebo v případě platby v hotovosti po skončení konzultace jste zavázáni zaplatit storno poplatek v plné výši.
 3. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě nebo by nešlo o Spotřebitele), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme.
 1. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:
  V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
  Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu kupní ceny ve splátkách. Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
  V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny on-line kurzy jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupeným on-line programům, kterých se odstoupení týká.
  V případě odstoupení Smlouvy o poskytnutí služby, kdy nedojde k uhrazení objednávky přes rezervačním kalendář do 24 hodin před rezervovaným termínem, Smlouva se ruší.
 2. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:
  Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu, pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.
 2. Vady, za které neseme odpovědnost: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. U Digitálního obsahu – emailového kurzu odpovídáme za to, že nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytujeme (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.
 3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu – emailových kurzů za trvání závazku (po dobu, kdy má být pro Vás k dispozici), je na Nás, abychom prokázali, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážeme-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Kupujícího“), ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření,
  zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, jste povinni nám jako Kupující poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.
 1. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady Digitálního obsahu požadovat?
  ● můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné. V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:
  ● přiměřenou slevu nebo
  ● odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Je-li Kupujícím u Digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku

 1. Uplatnění reklamace:
  Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.
  Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval.
  Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci: Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o Zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

 1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty a Služby. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). Případně jde o reference, které jsme obdrželi od našich Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.
 2. X. ZÁVĚREM
 3. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 4. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 5. Tyto VOP jsou účinné od 2.1.2023.
 6. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.